nokia-ozo1-techcresendo

Nokia’s OZO Virtual Reality Camera

Nokia’s OZO Virtual Reality Camera

OZO-techcresendo_02
Nokia-OZO-2-techcresendo